Vedtægter og privatlivspolitik

§1. Klubbens navn er Sherlock Holmes Klubben i Danmark – The Danish Baker Street Irregulars.

§ 2. Klubbens formål er at studere Sherlock Holmes i alle hans manifestationer i alle medier og materialer og være et virksomt led i den internationale Holmes-forskning.

§ 3. Klubben optager som medlem enhver ansøger der dokumenterer eller sandsynliggør sin viden om og interesse for formålet.

§ 4. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: en præsident, en vicepræsident, en skatmester og to medlemmer uden portefølje. Medlemsbladets redaktør er fast bestyrelsesmedlem. Valgene til bestyrelsen finder sted hvert år ved flertalsafstemninger på generalforsamlingen, der afvikles på det ordinære årlige møde. Dette møde afholdes den 6. januar eller så tæt på denne dato som det er praktisk. På generalforsamlingen vælges desuden en revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen.

§ 5. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 6. Ændringer af disse love kan besluttes på generalforsamlingen ved 2/3 flertal blandt de fremmødte, når forslaget er bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet.

Som vedtaget på det stiftende møde 5. december 1950 med senere ændringer, sidst på årsmødet 5. januar 2013.

 

Privatlivspolitik for Foreningen Sherlock Holmes Klubben i Danmark

Indhold

1. Indledning

2. Dataansvarlig

3. Dataansvar

4. Behandling af personoplysninger

5. Rettigheder

6. Revidering af privatlivspolitikken

1. Indledning

Den fremadrettede datalovgivning fordrer, at Foreningen Sherlock Holmes Klub- ben i Danmark efter 25. maj 2018 skal overholde den af EU vedtagne persondata- forordning.

Foreningen vil blandt andet skulle kunne opfylde følgende:

— Dokumentere hvilke personoplysninger den behandler, og hvem den evt. deler dem med.

— Oversigt over behandlingsaktiviteter.

— Oplysningspligt om behandlingsgrundlag, hvor længe oplysningerne behandles og muligheden for at klage til Datatilsynet.

— Beskrive procedure og rutine for hvordan man f.eks. bliver slettet af for- eningens register.

— Dokumentere hvilke kategorier af personoplysninger der behandles.

— Procedurer som beskriver forholdsregler ved hackerangreb og rapportering.

— Kun indsamle de absolut nødvendige persondata og ikke opbevare dem længere end nødvendigt.

2. Dataansvarlig

Dataansvarlig er den til enhver tid valgte bestyrelse, jævnfør foreningens vedtæg- ter. Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af personoplysninger er:

Foreningen Sherlock Holmes klubben i Danmark

3. Dataansvar

Foreningen behandler personoplysninger, hvorfor den har vedtaget denne privat- livspolitik. Den fortæller hvordan foreningen behandler personoplysninger til sik- ring af gennemsigtighed.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at den behandler og anvender personoplysninger til bestemte formål. Her menes udsendelse af medlemsblad og anden kommunikation med medlemmerne.

Foreningen behandler og anvender kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

4. Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

— Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mail.

— Personoplysningerne er tillagt en høj grad af digital beskyttelse.

— Foreningen indsamler og opbevarer derfor ikke andre personoplysninger, som f.eks. cpr-nummer.

— Personoplysningerne er indsamlet fra medlemmerne personligt og i forbindelse med indmeldelse i foreningen.

— Personoplysningerne videregives ikke. For at foreningen kan administrere og anvende personoplysningerne til sit formål behandles disse på en privat computer. Denne er til enhver tid rele- vant sikkerhedsmæssigt opdateret.

— Ved eventuelle hackerangreb eller andre sikkerhedsbrud vil foreningens bestyrelse tage stilling til en aktuel handleplan imod dette.

5. Rettigheder

Medlemmerne har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger:

— Retten til at blive oplyst om behandling af data

— Retten til indsigt i egne personoplysninger

— Retten til berigtigelse

— Retten til sletning

— Retten til begrænsning af behandling

— Retten til dataportabilitet (udlevering af data)

— Retten til indsigelse

Medlemmer af foreningen kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende sig til foreningen.

Medlemmerne kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

6. Revidering af Privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer og justeringer i denne privatlivspolitik.

Ved ændringer skal opdateringsdatoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig ved henvendelse til bestyrelsen og den vil også kunne findes på foreningens hjemmeside: www.sherlockholmesklubben.dk.

Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage besked herom.

Opdateret: 25. maj 2018