Vedtægter

§1. Klubbens navn er Sherlock Holmes Klubben i Danmark – The Danish Baker Street Irregulars.

§ 2. Klubbens formål er at studere Sherlock Holmes i alle hans manifestationer i alle medier og materialer og være et virksomt led i den internationale Holmes-forskning.

§ 3. Klubben optager som medlem enhver ansøger der dokumenterer eller sandsynliggør sin viden om og interesse for formålet.

§ 4. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: en præsident, en vicepræsident, en skatmester og to medlemmer uden portefølje. Medlemsbladets redaktør er fast bestyrelsesmedlem. Valgene til bestyrelsen finder sted hvert år ved flertalsafstemninger på generalforsamlingen, der afvikles på det ordinære årlige møde. Dette møde afholdes den 6. januar eller så tæt på denne dato som det er praktisk. På generalforsamlingen vælges desuden en revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen.

§ 5. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 6. Ændringer af disse love kan besluttes på generalforsamlingen ved 2/3 flertal blandt de fremmødte, når forslaget er bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet.

Som vedtaget på det stiftende møde 5. december 1950 med senere ændringer, sidst på årsmødet 5. januar 2013.